Δράσεις Γνώσης... ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο

Οι μαθητές αντιμετωπίζουν, στο πλαίσιο ενός συνεχώς αυξανόμενου εκπαιδευτικού ανταγωνισμού, ποικιλόμορφα προβλήματα στη σχολική και εξωσχολική καθημερινότητά τους, μεταξύ των οποίων κεντρική θέση κατέχει η σχολική επίδοση, η οποία χαρακτηρίζεται λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένη. Σε μια προσπάθεια διαχείρισης και επίλυσης αυτού του ειδικού ζητήματος, καθώς και άλλων που συνδέονται με αυτό, διοργανώθηκαν, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθ. Ν. Παναγιωτόπουλο, από το 2016 έως το 2019 κύκλοι ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τίτλο:

Εκπαιδευτικός Θεσμός, Οικογένεια και Σχολική Επίδοση
Το σεμινάριο απευθυνόταν σε γονείς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων βαθμίδων και σε κάθε ενδιαφερόμενο-η.


Οι στόχοι του σεμιναρίου ήταν:

1. Η γνώση και κατανόηση των θεμελιωδών αιτιών της υστέρησης στη σχολική επίδοση των μαθητών. 2. Η κατανόηση της συμβολής της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των μαθητών.

3. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων διαχείρισης των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά τη σχολική επίδοση των μαθητών.

4. Η δημιουργία, χρήση και ένταξη πρακτικών στη διδασκαλία για τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών.

5. Η απόκτηση πρακτικών για την ενσωμάτωση των μαθητών στη διδακτική διαδικασία.


Θεματικές ενότητες σεμιναρίου 1.) Σχολική επίδοση και ανισότητες: η σχολική «αποτυχία» Ποιες είναι οι αιτίες των χαμηλών σχολικών επιδόσεων/της σχολικής «αποτυχίας» και της άνισης σχολικής επίδοσης; Πώς συνδέονται αυτές οι ανισότητες στη σχολική επίδοση των μαθητών με το οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο μεγαλώνουν οι μαθητές; 2.) Οικογένεια και Σχολείο α) γονείς και μαθητές Πόσο συμβάλλει η οικογένεια στη σχολική επίδοση του μαθητή; Πώς οι γονείς μπορούν να προετοιμάσουν το μαθητή ώστε αυτός να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του σχολείου; β) γονείς και εκπαιδευτικοί Πώς οι γονείς μπορούν να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς ώστε να επιτύχουν οι μαθητές κατάλληλη σχολική επίδοση; 3.) Τρόποι επίλυσης προβλημάτων σχολικής «αποτυχίας» α) συμπληρωματικές σχολικές ασκήσεις προκειμένου να βοηθηθούν τα παιδιά να καλύψουν τις ιδιαίτερες αδυναμίες τους σε διάφορα μαθήματα και να εξασφαλίσουν την αναγκαία προετοιμασία για την επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης β) περιεχόμενο «ελεύθερου χρόνου» παιδιών: πώς οι εξωσχολικές δραστηριότητες και εμπειρίες συμβάλλουν στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης